Doelstellingen


We vinden het belangrijk kinderen uit te dagen, en zorgen ervoor dat ons aanbod aansluit bij beleving, niveau, interesse, ideeën en leefwereld van de kinderen. We zorgen ervoor dat in ons aanbod alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. 

 

Op een ongedwongen en speelse manier streven we met onze pedagogische werking de volgende doelstellingen na:

 

Emotionele ontwikkeling

Het nastreven van de psychische en fysieke veiligheid van de kinderen, door middel van knuffelspelletjes, troetelversjes,…

 

Zelfredzaamheidsontwikkeling

Het benadrukken van het initiatief en de bewegingsvrijheid opdat de zelfstandigheid van de kinderen wordt bevorderd. Zo helpen ze bij het dekken van de tafel, kleden ze zichzelf zoveel mogelijk aan en uit,…

 

Sociale ontwikkeling

Onder sociale ontwikkeling wordt verstaan dat de kinderbegeleidsters trachten om de kinderen respect te laten opbrengen voor de verschillende culturele achtergronden en de meertaligheid.

Bovendien trachten we de omgang van de kinderen met elkaar en met volwassenen te bevorderen, door bijvoorbeeld elkaar te helpen opruimen, rondedansjes,…

 

Creativiteitsontwikkeling

De expressiemogelijkheden van elk individueel kind tot uiting laten komen, door middel van vingerverven, dansen met linten op muziek, experimenteren met plasticine,…

 

Schoolrijpheidsontwikkeling

Door de aanwending van het didactisch materiaal krijgt elk kind een geschikte aanloop naar het eerste kleuterklasje, door middel van sorteerspelletjes, knippen, rijgen, ordenen, meten,…

 

Lichamelijke ontwikkeling en bewegingsopvoeding

Stimuleren van de bewegings-expressie en motorische vaardigheden door oefeningen rond oog-handcoördinatie (steekparels,…), grove motoriek (springen,…), psychomotiek (pittenzakjes,…), en fijne motoriek (penseelgreep,…)

 

Cognitieve ontwikkeling

Stimuleren van het inzicht en het denkvermogen door het aanbieden van gezelschapsspelletjes, eenvoudige taakjes, bespreken van verbanden en gebeurtenissen,…

 

Taalontwikkeling

Stimuleren van passief en actief taalgebruik door middel van poppenspel, prentlezen, gesprekjes en open vraagstelling,…

 

Muzikale ontwikkeling

Stimuleren van de verbale en muzikale expressie door aanwending van stemvormende spelletjes, liedjes, versjes, dansen,…